Sigorta Hizmetlerimiz

Sigorta yaptırırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir.


1. Sigorta sözleşmeleri temel olarak sigorta talebinde bulunan kişinin beyanı esas alınarak düzenlenmektedir. Satın almak istediğiniz güvencenin mahiyetinin sigorta şirketi yetkilileri tarafından tam olarak anlaşılması size sunulacak poliçenin ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılamasını sağlayacaktır. Ayrıca, sigorta talebinde bulunanın sigorta şirketini yanıltıcı beyanda bulunması ya da buna neden olacak şekildeki sessizliği sigorta şirketine sözleşmeden cayma hakkı verecektir.

2. Sözleşme kurulmadan önce sözleşmeye taraf olmak isteyen ve talep edilmesi halinde sigortadan faydalanacak diğer kişilere sigortacı tarafından verilen ve sigortanın kapsamı, işleyişi ve tazminat ödeme kurallarına ilişkin özet bilgileri içeren Bilgilendirme Formunu mutlaka alın, okuyun ve imzalayın. 3. Poliçenizi mutlaka okuyun.

Poliçeniz, sigorta şirketi ile sigorta ettiren/sigortalı arasında yapılan bir sözleşmedir. Dolayısıyla hem sigorta şirketini hem de sigorta ettireni/sigortalıyı bağlayıcı hükümler taşımaktadır. Bu nedenle, gerek size düşen yükümlülükleri gerekse sigorta şirketinin size karşı yükümlülükleri öğrenmek için poliçenizi ve eklerini mutlaka okuyun.

4. Sigorta Genel Şartlarını inceleyin. Sigorta Genel Şartları, Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan ve sigorta teminatının kapsamı, sigorta şirketi ile sigorta ettiren/sigortalının görev ve yükümlülükleri, anlaşmazlık durumunda takip edilecek prosedürler gibi temel konulara ilişkin düzenlemeleri içeren Tebliğ niteliğindeki mevzuattır. Satın almak istediğiniz ürün hakkında ayrıntılı bilgi edinmek üzere bu kaynaktan yardım alabilirsiniz. Sigorta Genel Şartlarına Internet aracılığı ile www.sigortacilik.gov.tr ya da www.tsrsb.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

5. Sigorta poliçesinde tarafınıza sunulan teminatların kapsamını tam olarak öğrenin. Sigorta şirketinden satın almış olduğunuz poliçenin size hangi güvenceleri sağladığı konusunda aklınızda hiç bir tereddüt kalmayacak şekilde bilgi edinin.

6. Sigorta poliçenizde özel şartların neler olduğunu inceleyin. Sigorta şirketleri, Sigorta Genel Şartlarını daraltıcı olmamak kaydıyla sigorta sözleşmesinde tarafların görev ve yükümlülüklerini gösteren özel şartlar öne sürebilir. Özel şartlar hakkında bilgi sahibi olmanız gelecekte bir süpriz ile karşılaşmamanız için büyük bir önem taşımaktadır.

7. Poliçeniz hakkında aklınıza gelen her türlü konuyu sigorta sözleşmesini düzenleyen kişiye sorun. Poliçeniz ve eklerinde yer alan bütün hükümleri okumanıza rağmen anlamadığınız hususlar var ise sigorta poliçenizi düzenleyen kişiye sorun. Bu kişinin yardımını yeterli bulmuyorsanız sigorta hukuku konusunda uzman bir avukata başvurabilirsiniz.

8. Poliçenizin primini (ücretini) mutlaka ödeyin. Sigorta Mevzuatına göre, sigorta ücretinin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksit, poliçenin teslimine rağmen ödenmemişse sigortacının sorumluluğu başlamaz. Dolayısıyla, sözleşmenizin hüküm ifade edebilmesi için sigorta şirketine poliçede yazan ücreti mutlaka ödemiş olmanız gerekmektedir.

9. Poliçenizde muafiyet ve/veya müşterek sigorta uygulaması var ise bunun size sağladığı avantaj ve dezavantajları öğrenin. Sigorta şirketleri tarafından satılan çoğu sigorta poliçesinde muafiyet ve/veya müşterek sigorta uygulamasının yer aldığı görülmektedir. Bahse konu uygulama ile kisaca poliçede belirtilen risklerin bir kısmının sigorta talebinde bulunanın üzerinde kalması karşılığında sigorta bedelinde indirim yapılmaktadır. Hasar anında alacağınız tazminat miktarının hesaplanmasında bir hayli etkili olan muafiyet ve müşterek sigorta uygulamasının size sağlayacağı avantaj ve dezavantajları öğrenmeniz bu açıdan önem taşımaktadır.

OTO KAZA SİGORTALARI

TRAFİK: Zorunlu bir sigorta olup, yapılan trafik kontrollerinde sigortası olmayan araçlar sigorta yapılana kadar trafikten men edilir, ayrıca para cezası uygulanır.

Zorunlu trafik sigortasında verilen teminatlar aşağıdaki gibidir;

• Kişi başına Ölüm/Daimi sakatlık ve tedavi: Bir hasar durumunda her bir üçüncü kişi için ödenecek olan vefat ve tedavi masraflarını poliçede yazan limitlerle karşılar.
• Kaza başına Ölüm/Daimi sakatlık ve tedavi: Bir hasar durumunda tüm üçüncü kişilerin vefat ve tedavi masraflarının toplamını poliçede yazan limitlerle karşılar.
Araç ve kaza başına maddi hasar: Bir hasar durumunda karşı tarafa verilen maddi zararları poliçede yazan limitlerle karşılar. Kazaya karışan motorlu aracın saptanamaması durumunda kişiye gelen bedeni zararlar, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmaksızın trafiğe çıkarılan motorlu aracın kişilere verdiği bedeni zararlar, çalınmış veya gaspedilmiş motorlu aracın kişilere verdiği bedeni zararlar için, kazanın meydana geldiği tarihte geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasına göre bedeni zararlar için ödenecek tazminat tutarları Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği bünyesinde bulunan Karayolları Trafik Garanti Fonu Hesabı tarafından gerekli belgelerle başvuran hak sahiplerine ödenir.

KASKO: Kasko Sigortası aracı aşağıda yazılı tehlikelere karşı sigorta eder. Poliçede belirtilmeleri koşuluyla, aracın standardının dışında yer alan her türlü aksesuar ve ses, iletişim, görüntü cihazları da sigorta kapsamı içindedir.

Sigortalının veya aracı kullanan kişinin iradesi dışında, ani ve harici etkiler sonucunda, sigortalı aracın devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması, sabit ve hareketli bir cismin çarpması veya böyle bir cisme çarpma gibi kazalar sonucu oluşan hasar ve kayıplar. Karayollarında hareket edebilen her türlü nakil aracınızın gerek hareket gerekse durma halindeyken uğrayabileceği zararları güvence altına alır. Kasko Sigortası, bir hasar araç sahibinin kendi hatası sonucu meydana gelmiş olsa bile temin etmektedir.

- Üçüncü şahısların, kötü niyet ve muziplikleri sonucu oluşan hasarlar.
- Sigortalı aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüs sonucunda meydana gelen hasar ve kayıplar.
- Sigortalı aracın yanması sonucu oluşan hasar.
- Teminatları Bakımından Kasko Sigorta Çeşitleri

Tam Kasko: Aracın yanması, çalınması, çarpması ve çarpılması sonucunda oluşacak hasarlar için teminat verilir. Bu poliçeler sigortalının talebine istaneden muafiyetli de düzenlenebilir.

Kısmi Kasko: Yanma, çalınma, çarpma ve çarpılma teminatlarından sadece biri veya birkaçı için verilebilir.

Bunların dışında; Sigorta şirketleri tarafından sigortalıya sunulan sigorta sözleşmeleri, kasko sigorta teminatının yanı sıra başka sigorta ürünleriyle de zenginleştirilmektedir. Paket poliçe olarak adlandırılan bu sigorta sözleşmelerinde yukarıda belirtilen teminatlara ilave olarak, aşağıdaki teminatlar da verilmektedir.

İhtiyari Mali Mesuliyet: Karayolları Trafik Kanununa ve genel hükümlere göre aracın işletenine düşen hukuki sorumluluk, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası limitlerini aşıyor ise, bunun üzerinde kalan kısım için paket poliçede verilen ihtiyari limitler dahilinde ilave teminat verilebilir.

Ferdi Kaza: Kaza neticesinde araçtaki kişilerin bedeni zararlarına karşı teminat verilebilir. (Ölüm, yaralanma, tedavi giderleri gibi) Ayrıca istenirse araç yardım hizmetleri de (asistans) teminata dahil edilebilmektedir.

Ferdi Kaza Sigortaları: Ani ve harici bir olayın etkisi ile sigortalının iradesi dışında vefatı veya sakat kalması hallerini temin eder.

Zorunlu Karayolu Taşıyıcılık Mali Sorumluluk Sigortası

Ücretle yolcu taşımacılığı yapan ve taşımacılık yetki belgesi olan araçların yaptırmak zorunda olduğu bu sigorta, taşıyıcının kusurundan dolayı meydana gelecek zararları karşılar.

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Yurt içi ve yurt dışına ücretle yolcu taşımacılığı yapan ve taşımacılık yetki belgesi olan otobüslerin yaptırmak zorunda olduğu Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası'dır. Poliçede belirtilen motorlu taşıt ile seyahat eden yolcuların, duraklamalar da dahil olmak üzere, kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza sonucu bedeni zarara uğraması halinde, ilgili Karayolu Taşıma Kanunundan doğan sorumluluğu, poliçede yazılı sigorta tutarlarına kadar temin edilir

Hukuksal Koruma Sigortası

Bu kloz, Kasko teminatına giren bir hasar ile ilgili, hukuksal sorunların halledilmesine yönelik harcamaları, gider ve diğer edimler ile vekalet ücreti, dava masrafları, danışmanlık ücreti, hakem ücreti, teminat akçesi, icra masrafı, temyiz, karar düzeltme, ihtarname ücretleri, tespit masrafları, ihtarname çekimi, dilekçe yazımı ile ilgili masraflarını poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.

Yeşil Kart Sigortası

Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası'nın yurt dışında geçerli şeklidir. Aracınızın,yeşil kart sigortası anlaşmasına dahil olduğu bir ülkede neden olduğunuz bir kazada başkalarına vereceğiniz maddi,bedeni zararları yada ölümle sonuçlanan kazalarda hukuki masrafları o ülkenin kanunlarına göre üzerinize düşecek olan limitler dahilinde teminat altındadır.

YANGIN SİGORTALARI

Zorunlu Deprem Sigortası

Bu sigorta ile; depremin, yangın, infilak ve yer kayması dahil, sigortalı binalarda ve temellerinde, doğrudan neden olacağı maddi zararlar (merdivenler, asansörler, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınmıştır. 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro vb. amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ve doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortası'na tabidir.

Sigorta kapsamı dışında kalan binalar

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar
Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar
Tamamı ticari veya sınai amaçlarla kullanılan binalar
27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar.

Konut Sigortaları

Eviniz, sevdiklerinizle paylaştığınız kendinizi Huzurlu ve Güvende hissettiğiniz yaşam alanınızdır. Yuvanızda endişelerden uzak, güvencede ve gönlünüz rahat yaşayın. Konut sigortası ile , bina ve isteğe bağlı olarak içinde yer alan eşyaları güvence altına alabilirsiniz.

Konut Paket yangın sigortası teminatları

Evinizin ve eşyanızın uğrayabileceği yangın, yıldırım, infilak, sel ve su baskını, dahili su, duman, fırtına, dolu ve yer kayması, hava ve kara taşıtları çarpması, hırsızlık, kar ağırlığı, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör rizikolarından doğacak zararlar ile isteğe bağlı olarak alabileceğiniz, deprem yanardağ püskürmesi rizikolarından doğacak zararlar teminat altına alınır.

Mali Sorumluluklar:

Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu
Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu
Mal sahibi veya kiracının komşuluk sorumluluğu
Aile mesuliyeti

Diğer Teminatlar:

Kira kaybı
Geçici ikametgah masrafları
Enkaz kaldırma masrafları
Yakıt sızması
Kazaen kırılma
Riziko adresi dışında bulunan eşyaların uğrayacağı zararlar
Ferdi kaza
Elektrik hasarları ve elektrik hasarlarına bağlı gıda bozulması
Tamirci ve temizlikçilerin vereceği zararlar
Ortak kısımlardaki eşyaların zarar görmesi
Yeni değer klozu
Misafir eşyalarının uğrayacağı zararlar
Hukuksal koruma, hasarsızlık koruma, hasarsızlık indirimi
Elektronik cihaz hasarları
Makine kırılması hasarları
Kişisel gasp-hırsızlık
İzolasyon hasarları
Çevre düzenlemesi
Garajdaki araçlar.

İşyeri Paket Sigortaları

İşiniz, geleceğinizin güvencesi, geçim kaynağınız, ideal ve hedeflerinizin gerçekleşme alanı..

Her türlü risk ve sonucunda oluşabilecek hasarlar için işyerinizi güvence altına almak, yarınlara yapacağınız atılımlarınızda huzur, güven ve başarı sağlayacaktır.

İşyeri Paket yangın sigortası teminatları

İşyerinizi ve içinde bulunan emtia, demirbaş, makine, kasa ve yazar kasa muhteviyatları için yangın, yıldırım, infilak, dahili su hasarları, duman, hava taşıtları, kara taşıtları, fırtına, yer kayması, kar ağırlığı, dolu, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör ve hırsızlık rizikolarının gerçekleşmesinden doğacak zararlar teminat altına alınmaktadır. İsteğe bağlı olarak sel ve su baskını, deprem, yanardağ püskürmesinden doğacak zararlar da teminat altına alınır.

Mali sorumluluklar

Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu
Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu
Mal sahibi veya kiracının komşuluk sorumluluğu
İşletme ve ürün mali sorumluluk
İşveren sorumluluk


Diğer teminatlar

Kiracının veya mal sahibinin kira kaybı
Geçici işyeri masrafları
İş durması
Enkaz kaldırma masrafları
Cam kırılması
Ferdi kaza
Emniyeti suistimal.

OTO DIŞI KAZA SİGORTALARI

Ferdi Kaza Sigortası (Bireysel/Grup)

Ferdi Kaza Sigortası, sigorta süresi içerisinde kaza sonucu vefat etmeniz halinde geride bıraktığınız sevdiklerinize, kaza sonucu sakat kalmanız halinde ise size, sigortaya giriş tarihinde belirlediğiniz sigorta bedelininin tazminat olarak ödenmesini sağlayan bir sigorta ürünüdür.

Ferdi Kaza Sigortası, sigortalıyı, kendi iradesi dışında meydana gelebilecek ani ve harici kazalara karşı teminat altına alır.

Ferdi Kaza Sigortası ile aşağıdaki teminatlar alınabilir:

Vefat Teminatı: Bu teminat ile, herhangi bir kaza sonucu vefat eden sigortalının, kanuni varislerine ödenen tazminatı içermektedir.

Sürekli Sakatlık Teminatı:

Bu teminat ile, herhangi bir kaza sonucu sakat kalan sigortalıya, uğradığı sakatlık derecesine göre tazminat ödenir.

Tedavi Masrafları: Bu teminat ile, sigortalının, herhangi bir kaza sonucu yaralanması neticesindeki tedavi masraflarını teminat altına alınır. Tedavi masrafları teminatı Vefat ve Sürekli Sakatlık Teminatları toplamının % 5'i ile sınırlıdır.

Gündelik Tazminat: Bu teminat ile, sigortalının, herhangi bir kaza sonucu, geçici süre ile çalışamayacak olması durumunda uğrayacağı gelir kaybı tazmin edilir.

Sorumluluk Sigortaları

Doktor Sorumluluk Sigortası

Bu poliçe ile, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde, hastalıktan korunma, tıbbi teşhis, tedavi ve müdahale faaliyetlerinde bulunan yerlerde fiili olarak çalışan hekimlerin ve diğer sağlık personelinin, faaliyetleri poliçede belirtilen sıfat altında ve uzmanlık dalında olmak şartıyla, sigorta süresi içinde meslekleri ile ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirecekleri mesleki faaliyetlerini yerine getirirken üçüncü şahıslara hata, ihmal veya kusurları neticesinde verebilecekleri bedeni zararlara ilişkin olarak ileri sürülebilecek zarar ve ziyan talepleri için teminat verilmektedir.

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

İş yerinde görevini yaparken iş kazası geçiren çalışanların, yaralanması veya ölmeleri halinde, varislerinin talep edeceği tazminatlara ve ayrıca aynı kazadan dolayı tazminat ödemek durumunda kalan SSK'nın ödediği tazminat nedeniyle işverene rücu etmesi haline karşı, işvereni güvence altına alır.
Ayrıca, manevi tazminat talepleri , görevle yurt içi ve yurt dışı seyahatler, işverenin sağlamış olduğu araçlarla işyerine gidiş-dönüşler ve meslek hastalıkları da ek teminat olarak temin edilebilir

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, kullanan, depolayan, nakleden veya satanların, bu mesleki faaliyetleri nedeniyle, bu maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucu kusurları olsun olmasın üçüncü kişilere verilecek bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını teminat altına alır.

Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigortası

Sigortalının, gerek işyerine gerekse konutuna iş yerine gelen üçüncü kişilere herhangi bir sebeple verebilecek bedeni ve/veya maddi zararlar sebebiyle ortaya çıkabilecek sorumluluğunu teminat altına alır.
Bu poliçeyle,

Üçüncü şahısların vefatı, yaralanması veya sakat kalması,
Üçüncü şahıslara ait malların, maddi zarar ve hasara uğraması neticesinde oluşacak tazminat talepleri, poliçede belirlenen limitler dahilinde karşılanacaktır

Otopark, Garaj, Galeri Sorumluluk

Otopark, garaj ve galerilerde bulunan araçların, herhangi bir şekilde uğrayacağı hasarlar, işletme sorumlularını yasal tazminat yükümlülükleriyle karşı karşıya bırakabilir. Otopark, garaj ve galerilerde bulunan araçların buralarda bulundukları süre içinde, çarpma, çarpışması sonucu karşılaşılabilecek maddi zararlar, yasal sorumluluğun gerektirdiği çerçevede ve poliçede yazılı limitler dahilinde karşılanacaktır.

Kreş ve Anaokulu Sorumluluk

Günümüz toplumsal koşulları içinde önemli bir gereksinmeyi karşılayan kreşler ve anaokulları, aynı zamanda işletmecilerine ağır bir sorumluluk yükü getirmektedir. Bu tür işletmelerde,

Yangın duman ve infilak sonucu öğrencilerin canlarına gelebilecek zararlar,
Servisi işletmenizde yapılan yiyecek ve içecekler nedeniyle meydana gelebilecek gıda zehirlenmelerinin yaratacağı bedeni zararlar,
Oyun ve spor etkinlikleri sırasında meydana gelebilecek bedeni zararlar,
Gezi ve seyahatler sırasında meydana gelebilecek bedeni zararlar,
Öğrencilerin işletmeye ait veya kira sözleşmesiyle bağlı araçlarla getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelebilecek kazalar nedeniyle karşılaşılabilecek bedeni zararlar bazı yasal sorumluluklar doğuracaktır. Bu sorumlulukların yükümlü tutacağı maddi tazminatlar poliçe limitleri çerçevesinde karşılanacaktır.

Asansör Kazalarına Karşı Sorumluluk

İş hanlarında veya apartmanlarda bulunan asansörlerde meydana gelecek kazalar, bu gibi yerlerin sahipleri, kiralayan veya sorumlu yöneticileri için yükümlülüklere neden olabilir.Asansör Kazalarına Karşı Sorumluluk Sigortası ile, bu sorumluluktan doğacak maddi zararların karşılanmasını teminat altına alıyor. Daimi sözleşmeyle bakıma tabi tutulan asansörlerde, meydana gelebilecek bir kaza sonucu, üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni ve maddi zararlar için ileri sürecekleri tazminat talepleri, belirlenecek limitler içinde karşılanacaktır.

NAKLİYAT SİGORTALARI

Emtia Nakliyat Sigortaları

Kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yer taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karşı teminat sağlamaktadır. Emtia nakliyat sigortasında, sigortalının kasti hareketlerinden meydana gelen zararlar, olağan akma, fire, aşınma veya yıpranmadan kaynaklanan hasarlar, malların kendi kusuru veya ambalaj yetersizliğinden kaynaklanan hasarlar karşılanmamaktadır.

Savaş, grev, kargaşalık ve halk hareketleri gibi rizikolar ayrıca sigorta edilebilmektedir. Emtia nakliyat sigortası sefer esası ile yapılmakta, sürekli sevkıyat yaptıran sigortalılar için nakliyat sigortalarında abonman poliçeleri yapılmakta ve her seferin bildirilmesi, geç bildirim, unutulma gibi olumsuzluklar ortadan kaldırılmaktadır.

Emtia nakliyat sigortasında sigortalı, tedbirli davranmak ve naklettirdiği malların korunması için kendine düşen önlemleri almakla yükümlüdür. Ayrıca, taşınacak mallarla ilgili olarak sigortacıya verilecek bilgilerin taşıma belgelerindeki bilgilerden farklı olmaması gerekir.

Yurt İçi Taşıyıcının Mali Mesuliyeti Sigortaları

Türkiye sınırları dahilinde taşımacılık yapan nakliyeci firmaların, kendilerine ait veya kiraladıkları araçlarla taşıma hizmeti verdikleri müşterilerine ait emtiayı taşırken teminat kapsamındaki bir rizikonun gerçekleşmesi sonucunda doğan yasal sorumluluklarını poliçede belirlenmiş şartlar ve limitler dahilinde teminat altına alan sigortalardır. Yurt İçi Sorumluluk Sigortası teminatı Emtia Nakliyat Sigortası'nın yerine geçmez. Sadece taşıyıcının Türk Ticaret Kanun'una göre kusurlu olduğu durumlarda, poliçede yazılı şartlar ve limitler dahilinde teminat sağlar.

CMR (Taşıyıcının Yurt Dışı Sorumluluğu) Sigortası

Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan bir firmaya sahipseniz sürekli olarak risklerle karşı karşıyasınız demektir. CMR Sigortaları, uluslararası karayolu taşımacılığı yapan firmanızın taşıdığı yükle ilgili olarak CMR Konvansiyonu ile belirlenmiş olan sorumluluğu, belirlenen limit ve şartlar dahilinde teminat altına alır.

Uluslararası karayolu nakliyecileri, CMR Konvansiyonu bakımından istihdam ettikleri kişilerin ve taşımanın yapılması için hizmetinden faydalandıkları aracıların, görevlerini yerine getirirken işlemiş oldukları kusurlardan sorumludurlar. Bu sorumluluk, taşıyıcının malları taşınmak üzere teslim aldığı anda başlar ve varma yerindeki alıcıya teslime kadar devam eder. CMR Sigortası taşınan malın sigortası olmayıp, sadece taşıyıcının CMR Konvansiyon'una göre kusurlu olduğu durumlarda, konvansiyonun belirlemiş olduğu sorumluluk sınırları çerçevesinde doğacak sorumluluğu teminat altına alır.

TARIM SİGORTALARI (TARSİM)

Dolu Sigortaları

Dolu (Açıkta Yetiştirilen Ürünler): Dolu taneleri vuruşunun doğrudan doğruya tarım ürünlerinin miktarında meydana getirdiği eksilmeyi karşılar.

Yangın (Hububat Ürünleri): Dolu teminatı ile birlikte isteğe bağlı olarak verilir, tarla ürünlerinde yangının vereceği zararları karşılar.

Kalite Kaybı (Sofralık Sebze ve Meyvelerde Doludan Ötürü): Dolu taneleri vuruşunun doğrudan doğruya tarım ürünlerinin kalitesinde meydana getirdiği değişikliklerden dolayı olabilecek zararları karşılar. Dolu ana teminatı ile birlikte isteğe bağlı olarak verilir.

Sera Sigortaları

Seralarımız sayesinde iklime ve mevsimlere bağlı kalmadan dilediğimiz ürüne sahip olabiliyoruz.

Kaliteli ürün almak için kaliteli tohumluk, gübre ve tarım ilacı kullanan ve seracılık ile geçimini sağlayan çiftçilerimize Sera Sigortalarını öneriyoruz.

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler

Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik donanım ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Taşıt Çarpması Heyelan, Kar ve dolu Ağırlığı, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır. Fırtına, Hortum, Kar ve dolu Ağırlığı, Sel ve Su Baskını risklerine karşı sigorta yapılabilmesi için, risk incelemesi yapılması ve seranın aranılan vasıflara uygun bulunması şarttır.

Hayvan Hayat Sigortaları

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler

Ön soy kütüğüne, Soy kütüğüne ve Hayvan Kayıt Sistemine (TÜRKVET'e) kayıtlı süt sığırları ile Hayvan Kayıt Sistemine (TÜRKVET'e) kayıtlı olan besi sığırları (erkek) için;
• Genel Şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale,
• Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması,
• Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
• Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları,
• Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri ile teknik Şartlar çerçevesinde süt sığırları için yavru atma riski, sigorta kapsamındadır.